I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland
Frå ung entreprenør til moden bedrift

UNGT ENTREPRENØRSKAP

ETABLERARVEILEDNING

INKUBATOR

INDUSTRINETTVERK

TENESTER

 

Erling Borgen

Under overflata | Eit inkubatorportrett

På Tysnes har ein gjort seg nytte av det ein kan hauste frå havet i hundrevis av år. Notida set nye krav til dei som skal hauste frå den blå åkeren. Fortøyingar til laksemerdar. Fjellboltar på djupt vatn. Alt dette og mykje anna må vere i orden om ein skal lukkast som oppdrettarar. Og det er her Njord Aqua AS kjem inn i bilete.

0 comments
marknad_og_moglegheiter_700x300

Atheno kurs: Marknad og moglegheiter

Me inviterer deg til kurset «Marknad og moglegheiter». 

0 comments
camp-atheno_700x300

Meir info og påmelding til Camp Atheno her!

Har du lyst til å prøva noko heilt nytt? Arbeida saman med andre og skapa noko? Då er Camp Atheno noko for deg. For fyrste gong i Sunnhordland får du høve til å utvikla ein idé til ein forretningsidé i løpet av ei intensiv helg.

0 comments
moteplass-a

«møteplass A» – staden for deg som er arbeidssøkar og vurderer å starte eigen verksemd

Frå torsdag 1. september arrangerer Atheno «møteplass A»-samlingar annankvar torsdag på Kunnskapshuset på Stord. Dette er eit tilbod for alle arbeidssøkande i Sunnhordland som er nysgjerrige på muligheita for å starte eigen verksemd åleine eller saman med andre. På «møteplass A» får du tips om kva du må tenke på ved ein eventuell oppstart av ei bedrift, du får høyre korte foredrag frå dyktige forelesarar innan marknadsføring, nettverksbygging og økonomi, og du får høyre erfaringa til andre etablerarar og gründerar. Tilbodet er gratis for alle interesserte, og me blir svært glade for om flest mogleg går inn på Atheno sin facebook-event og klikkar på «Deltek». Du er hjarteleg velkomen. Håpar me sjåast!

0 comments
spv_atheno_stipend2016

Stipend til næringsutvikling

Sparebanken Vest har oppretta stipend på inntil kr 100.000 som skal gå til gründerar med kommersialiserbare forretningsidear. Stipendet skal hjelpa gründeren med å kvalitetssikra og utvikla sin potensielle forretningsidé. Stipendet som blir forvalta av Atheno AS, skal stimulera og realisera nye og innovative bedriftsetableringar i Sunnhordland/Haugalandet.

0 comments

Atheno arrangement for medlemsbedrifter: Sommartreff – Innovasjon og nyskaping

Foredrag med Morten William Knutsen som tek føre seg kva som skapar innovasjon, nødvendigheten av nyskaping, og sist men ikkje minst – teknikkar og verktøy for å få det til. Dette må du ikkje gå glipp av! 

0 comments
arrangementillustrasjon01

Atheno arrangement: Kva muligheter finnes for tilskot og lån til nye prosjekt?

Vil du vite meir om muligheitene for lån og tilskot til prosjekt i di bedrift? Meld deg på vårt arrangement, og få nyttig informasjon frå Innovasjon Norge Hordaland, Forskingsrådet og GCE Subsea. 

0 comments
stordkonferansen2016

Stordkonferansen 9. juni – Me riggar oss for framtida!

Vår leverandørindustri er inne i ein krevjande, men viktig fase der kostnadskutt, effektivisering og omstilling er ein del av kvardagen. Årets konferanse har tema som rettar seg både mot leveransar til norsk sokkel og korleis norsk sokkel kan optimaliserast,  samstundes som me vender blikket mot nye forretningsområder.

0 comments
vildubligrunder

Innovasjon Norge vil møte lokale gründerar

Har du ein idé men lurer på om den er god nok til å realisere? No kan du få tips og råd gjennom kurset «Frå idé til marknad» som Atheno arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge.

0 comments
forskarfabrikken2016

Forskarfabrikken sin sommarskule 2016

Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden! Ein annleis sommarskule full av eksperiment og leiken matematikk! 

0 comments