Inkubator

Atheno gjev dei beste rammer for vekstbedrifter med sterke idear, og har gjennom mange år vore ein kompetansesterk inkubatorane med gode resultat. Gründerar vert tilbudt innbydande kontorfasilitetar, tilgong til samansatte kompetansemiljø, profesjonell forretningsutvikling og tilgang til viktige nettverk.

Atheno hjelper idéeigarar, gründere og bedrift i ulike fasar, og har gjennom dei siste 10 åra bistått eit stort antall idear frå idé til marknad.

Forretningsutviklarar i Atheno har kompetanse og erfaring innan:

• Tidlegfase forretningsutvikling, strategi og selskapsetablering.
• Salg, marknadsføring og kommunikasjon.
• Selskapsdrift og organisasjonsutvikling.
• Finansiering, og kapitalinnhenting.
• Forståelse av virkemiddelapparatet og søknadsskriving.

Atheno tilbyr også moderne kontorfasilitetar dersom det er behov for det. Kombinasjonen av kontorfasilitetar, samarbeid mellom inkubatorbedrifter, tenester frå inkubatoren, kompetansenettverk, faglige arrangement og sosial arena gjev viktige synergiar og eit dynamisk oppstartsmiljø.

Inkubatorkontor
Som inkubatorbedrift får du tilgong til alle naudsynte kontorfasilitetar til ein lav kostnad. Vidare vert du del av Atheno sitt inkubatorbedrift-nettverk saman med andre bedrifter, og kjem inn i eit inspirerande miljø som kan bidra positivt når du skal utvikle bedrifta di vidare.

Atheno finn du i nye, moderne lokaler i Kunnskapshuset i Sæ på Leirvik. Her finn du oss i eit trivelegt, kreativt og sosialt miljø, som gjev deg det beste grunnlaget for utvikling av di bedrift. I tillegg til ordinære kontorfasilitetar har me også møterom som kan disponerast.

Investeringsfond
Vi kan gjennom investeringsfondet, representert ved Atheno Prosjektutvikling AS, tilby mulegheiter for tilgang på kapital for selskap i tidleg utviklingsfase, lokalisert i ein av Sunnhordlandskommunane.

Atheno Prosjektutvikling AS kan gå inn med risikovilleg kapital i selskap som vert vurdert å ha tilstrekkeleg sterkt forretningsmessig potensial. Som for andre investeringsfond, vil det ved plassering av midlar bli vektlagt sannsynlighet for sunn forretning av investerte midlar.

Atheno Prosjektutvikling AS har imidlertid som grunnleggande mål, å bidra til framvekst av nye verksemder og framtidsretta arbeidsplasser i Sunnhordland. Det er på denne bakgrunn ikkje noko mål for Atheno Prosjektutvikling AS å videreføre sitt eigarskap ut over den fasen som løftar selskapet fram til eit tilstrekkeleg robust og solid foretak.
Ved oppnådd modent selskap vil utsalg vere det normale – gitt at rett pris vert nådd.